Matrimonium debet esse liberum

Tėvų valdžios ribojimas

Kas yra tėvų valdžia pagal Lietuvos įstatymus?

Lietuvos Respublikos įstatymai nustato, kad vaikai iki pilnametystės yra tėvų prižiūrimi. Tėvai turi dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, sudaryti jiems palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui. Pažymėtina, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios, o tėvų atsisakymas šių teisių ir pareigų negalioja.


Kas yra tėvų valdžios apribojimas?

Siekiant apsaugoti vaiko interesus, Lietuvos įstatymai numato, kad kai tėvas ar motina vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja savo teisėmis vaikų atžvilgiu, žiauriai elgiasi su vaikais ar daro jiems žalingą įtaką, nesirūpina, amoraliai elgiasi, teismas gali apriboti tėvų (tėvo ar motinos) valdžią savo vaikams. Ieškinį dėl tėvų valdžios apribojimo gali pareikšti vaiko tėvai, artimieji giminaičiai, prokuroras, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija ar vaiko globėjas. Reikalavimas apriboti tėvų valdžią taip pat gali būti pateikiamas ieškinyje dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės. Neretai sutuoktinio kaltė ir pasireiškia jo amoraliu ir aplaidžiu ar net žiauriu elgesiu tiek kito sutuoktinio, tiek ir vaikų atžvilgiu, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad galimybė apriboti tėvų valdžią nepriklauso nuo to ar ketinama nutraukti santuoką, ar ne. Taip pat pažymėtina, kad teismas, nagrinėdamas ieškinį dėl tėvų valdžios apribojimo, yra nesaistomas pareikštų reikalavimų ir sprendimą priima atsižvelgdamas į susidariusią padėtį ir vaikų interesus. Pavyzdžiui, teismas gali apriboti tėvų valdžią remdamasis ne ieškinyje pateiktais argumentais (kurie neįrodo poreikio riboti), tačiau vaiko teisių apsaugos institucijos išvada ar kitomis surinktomis faktinėmis aplinkybėmis, kai teismo nuomone tai yra būtina vaiko interesams. Taip pat byloje dėl tėvų valdžios ribojimo privalo dalyvauti vaiko teisių apsaugos institucija, kuri ištiria šeimos gyvenimo sąlygas ir teikia savo išvadą teismui, kuris vertina ją kartu su kitais pateiktais įrodymais.


Kokie tėvų valdžios apribojimo būdai?

Tėvų valdžia gali būti apribota laikinai arba neterminuotai, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, esant kurioms prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotai tėvų valdžia gali būti apribota, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingai didelę žalą vaikui, visiškai juo nesirūpina ir nėra pagrindo manyti, kad padėtis gali pasikeisti. Abiem atvejais (tiek laikinai, tiek neterminuotai) apribojus tėvų valdžią, tėvui arba motinai sustabdomos įstatymo nustatytos asmeninės ir turtinės teisės pagrįstos giminyste. Pažymėtina, kad tėvams išlieka teisė matytis su vaiku, nebent tai pakenktų vaiko interesams. Jei pasikeitė aplinkybės, kurios sudarė pagrindą neterminuotam tėvų valdžios apribojimui, jis gali būti teismo panaikintas, arba pakeistas laikinu apribojimu. Be abejo tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvas ar motina pakeitė savo elgesį, vėl gali auklėti ir išlaikyti vaiką, taip pat jei tai neprieštarauja vaiko interesams.